DOKK Library

Old English Paradigms Cheat Sheet

Authors Daniel Paul O'Donnell

License CC-BY-4.0

Plaintext
                                           Old English Paradigms Cheat Sheet
                                           Adjectives and Pronouns                                                        Typical uses of the cases
                  Adjective Declesions             Interrogative     Personal Pronouns                      Demonstrative Pronouns               Case            Function
                  Example: gōd, good              and Indefinite
                                          Pronouns                                                            Nominative            Subject
            Weak Declension       Strong Declension      hwā? hwæt? iċ, I    þū, hē hēo hit, he she it              se, 'this, that'     þes, 'this'
                                                                                                          Accusative             Object
                                         who? what?      you
             m    f    n     m   f      n    mf   n          m    f    n             m      f    n  m   f   n           Genitive          Possession
       nom.    gōda  gōde   gōde    gōd  gōd     gōd   hwā hwæt    iċ  þū   hē  hēo   hit            se    sēo    þæt þes þēos  þis
                                                                                                           Dative          “by/with/to/for”
 Singular
      accus.   gōdan  gōdan   gōde   gōdne gōde      gōd   hwone hwæt   mē   þē  hine  hīe   hit            þone    þā    þæt þisne þās   þis
       gen.   gōdan  gōdan   gōdan   gōdes gōdre     gōdes   hwæs hwæs mīn     þīn  his  hire   his            þæs    þǣre   þæs þisses þisse þisses        Instrumental      Instrument/agent (rare)
       dat.   gōdan  gōdan   gōdan   gōdum gōdre     gōdum   hwǣm hwǣm mē      þē  him  hire  him            þǣm    þǣre   þǣm þissum þisse þissum
       instr.   —    —     —    gōde   —     gōde   hwȳ  hwȳ   —   —   —   —    —             þȳ     —     þȳ þȳs  —   þȳs
       nom.       gōdan          gōde       gōd           wē   ġē      hīe                      þā         þās
 Plural
      accus.       gōdan          gōde       gōd           ūs  ēow      hīe                      þā         þās
                                          No plural
       gen.       gōdra         gōdra      gōdra          ūre ēower      hira                     þāra         þissa
       dat.       gōdum          gōdum      gōdum           ūs  ēow      him                     þǣm         þissum
                                       Nouns
              Weak Nouns                               Strong Nouns
               n-stems            o-stems          ā-stems        Consonant Declension        u-stems
          nama, m. sunne, f.,. ēage, n., stān, m., scip, n., word, n., ġiefu, f., lār, f.,  mann, bōc, f., fæder, m. mōdor, f.. sunu, m. hand, f.
          'name'   'sun'   'eye'  'stone'  'ship'  'word'   'gift' 'teaching' m., 'man' 'book' 'father' 'mother'   'son'  'hand'
       nom.  nama   sunne    ēaġe    stān   scip   word   ġiefu    lār   mann   bōc  fæder  mōdor    sunu   hand                             Principal Parts of the Strong Verbs
 Singular
       acc.  naman sunnan     ēaġe    stān   scip   word   ġiefe    lāre   mann   bōc  fæder  mōdor    sunu   hand                               PIE e-grade (‘)   PIE o-     PIE Ø-grade (_’)
       gen.  naman sunnan ēaġan       stānes scipes wordes      ġiefe    lāre  mannes   bēċ  fæder  mōdor    sunu  handa                                        grade (‘_)
                                                                                                              1     2*    3       4      5
       dat. naman sunnan ēaġan       stāne  scipe   worde   ġiefe    lāre   menn   bēċ  fæder  mōdor    suna  handa                   Class Frame      Infinitive  3rd S Pret sg    Pret pl.  Past Part
       nom.  naman sunnan ēaġan       stānas  scipu   word   ġiefa    lāra   menn   bēċ  fæder  mōdor    suna  handa                                     Prs
                                                                                                                ī        ā    i    i
 Plural
      accus. naman sunnan ēaġan       stānas  scipu   word   ġiefa    lāra   menn   bēċ  fæder  mōdor    suna  handa
       gen. namena sunnena ēaġena       stāna  scipa   worda   ġiefa    lāra   manna  bōca  fædera mōdra     suna  handa                     1   i+C       ī       ī    ā    i    i
       dat. namum sunnum ēaġum stānum scipum wordum ġiefum              lārum mannum bōcum fæderum mōdrum sunum handum                                       drīfan drīfð drāf       drifon gedrifen
                                                                                                               ēo/ū       ēa   u     o
                                             Verbs                                                              ēo      īe   ēa   u     o
                             'Irregular'        Strong            Weak I              Weak II   Preterite-Present          2
                                                                                                     eo/u
                                                                                                            cēosan cīesð cēas       curon  gecoren
Tense     Mood    Number     Person      bēon, 'to be'      singan, to     fremman, 'to   hīeran, 'to      lufian, 'to love' wītan, ‘to know’              +C
                                                                                                              ū       ȳ   ēa   u     o
                                           sing;         do'     honour'
                                                                                                            lūcan     lȳcð lēac    lucon  gelocen
                      1     eom     bēo        singe        fremme      hīere           lufie         wāt
                                                                                                             i | e/eo/ie    a | ea/æ  u    u|o
             Singular      2      eart    bist      sing(e)st       fremest     hīerst          lufast         wāst
                                                                                                              i      i    a   u     u
       Indic.            3      is    biþ       sing(e)þ        fremeþ     hīerþ           lufaþ          wāt
                                                                                                            bindan bind band bundon gebunden
                            sind /   bēoþ       singaþ       fremmaþ     hīeraþ          lufiaþ         witon              V
              Plural   1, 2, and 3                                                                                     e       i   ea   u     o
                           sindon                                                                    3  + l/r/h/n
 Present
                                                                                                     +C      helpan hilpð healp hulpon       geholpen
             Singular  1, 2, and 3    sīe    bēo        singe        fremme        hīere         lufie         wite
       Subjun.                                                                                                   eo      ie   ea   u     o
              Plural   1, 2, and 3   sīen    bēon       singen       fremmen        hīeren        lufien         witen
                                                                                                           hweorfan hwierf hwearf hwurfon gehworfen
             Singular  1, 2, and 3    wes    bēo        sing         freme        hīer         lufa          wite
      Imperative                                                                                                          ð
              Plural   1, 2, and 3   wesaþ    bēoþ       singaþ       fremmaþ        hīeraþ        lufiaþ         witaþ
                                                                                                                e        æ    ǣ     o
       Infinitive                   bēon         singan       fremman        hīeran        lufian         witan
                                                                                                    e + l/r/m     e       i   æ    ǣ     o
       Infl. Infin.                 tō bēonne       tō singenne     tō fremmenne     tō hīerenne     tō lufienne        witenne
                                                                                                  4          beran     birð  bær  bǣron   boren
       Participle               wesende bēonde        singende      fremmende       hīerende       lufiende         witende
                                                                                                            niman nimð nam        nōmon  genumen
                   1            wæs           sang        fremede       hīerde        lufode                         irreg
                                                                                                            cuman cymð c(w)ōm c(w)ōman gec(w)umen
             Singular   2            wǣre          sunge       fremedest       hīerdest      lufodest       wiste/wisse                      e/i | i      æ    ǣ     e
       Indic.                                                                                             e
                   3            wæs           sang        fremede       hīerde        lufode                      5    +C       e       i   æ    ǣ     e
 Past
            Plural 1, 2, and 3          wǣron         sungon       fremedon       hīerdon       lufodon      wisson/wiston           (! l/r/m/n)
                                                                                                           sprecan spricð spræc sprǣcon gesprecen
            Singular 1, 2, and 3          wǣre          sunge        fremede       hīerde        lufode       wisse/wiste                       a|e        ō   ō     a
       Subjun.                                                                                           a+C |
            Plural 1, 2, and 3          wǣren         sungen       fremeden       hīerden       lufoden      wissen/wisten         6           a      æ    ō   ō     a
                                                                                                    e/ie + CC
      Participle                     —         ġesungen       ġefremed       ġehīered       ġelufod        ġewiten                     faran     færð   fōr  fōron  gefaren
Legend: es = unambiguous form (or nearly so); hit = form is identical in nominative and accusative                                                            a/o/ea/æ/e     ē | ēo ē | ēo ā | ō | ēa*
                                                                                                     a/o/ea/      ā      ǣ    ē    ē    ā
                                                                                                  7   æ/e      hātan     hǣtt   hēt  hēton   hāten
                                                                                                      +C
         © Daniel Paul O'Donnell, 2008-2020. Old English Cheatsheet by Daniel Paul O'Donnell is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.                      ō       ē   ēo   ēo    ō
                                                                                                            flōwan flēwð flēow flēowon       flōwen
                                                                                               * = caused by regular sound changes (i-mutation, breaking, etc.)