DOKK / manpages / debian 10 / dpkg / dpkg-maintscript-helper.1.sv
dpkg-maintscript-helper(1) Dpkg-sviten dpkg-maintscript-helper(1)

dpkg-maintscript-helper - går runt kända dpkg-begränsningar i paketskript

dpkg-maintscript-helper kommando [flagga...] -- maint-script-flagga...

supports kommando

rm_conffile konffil [tidigare-version [paket]]

mv_conffile gammalkonffil nykonffil [tidigare-version [paket]]

symlink_to_dir sökväg gammalt-mål [tidigare-version [paket]]

dir_to_symlink sökväg nytt-mål [tidigare-version [paket]]

Programmet skrevs för att köras i paketskript för att utföra en del åtgärder som dpkg (ännu) inte själv kan hantera, antingen på grund av designval eller på grund av nuvarande begränsningar.

Många av dessa åtgärder kräver samordnade åtgärder från flera paketskript (preint, postinst, prerm, postrm). För att undvika misstag räcker det att lägga in ett och samma anrop i alla skript, varpå programmet anpassar sitt beteende beroende på miljövariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_NAME och på paketskriptets parametrar, vilka du måste vidaresända efter dubbla bindestreck.

Anger den senaste version av paketet vars uppgradering skall orsaka händelsen. Det är viktigt att beräkna tidigare-version korrekt så att operationerna utförs korrekt även om användaren byggt om paketet med en lokal version. Om tidigare-version är tom eller utelämnas försöks operationen vid varje uppgradering (notera: det är säkrare att ange versionen och endast försöka utföra operationen en gång).

Om konffilen inte har sänts med i flera versioner och du nu uppdaterar utvecklarskripten till att städa bort den gamla filen bör tidigare-version baseras på den version av paketet du nu förbereder, inte den första version av paketet som saknade konffilen. Detta gäller på samma sätt för alla andra åtgärder.

Som ett exempel, för en konffil som togs bort i version 2.0-1 av ett paket bör tidigareversion sättas till 2.0-1~. Detta får konffilen att tas bort även om användaren bygger om den tidigare versionen 1.0-1 som 1.0-1local1. Eller ett paket som bytt en sökväg från att vara en symbolisk länk (skeppad i version 1.0-1) till en katalog (skeppad i version 2.0-1), men bara utfört själva ändringen i utvecklarskripten i version 3.0-1, bör sätta tidigareversion till 3.0-1~.

The package name owning the pathname(s). When the package is “Multi-Arch: same” this parameter must include the architecture qualifier, otherwise it should not usually include the architecture qualifier (as it would disallow cross-grades, or switching from being architecture specific to architecture all or vice versa). If the parameter is empty or omitted, the DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE and DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH environment variables (as set by dpkg when running the maintainer scripts) will be used to generate an arch-qualified package name.
--
Alla parametrar till utvecklarskripten måste vidaresändas till programmen efter --.

När ett paket uppgraderas kommer dpkg inte att automatiskt ta bort en konffil (en konfigurationsfil för vilken dpkg skall behålla användarens ändringar) om den inte finns i den nya versionen. Det finns två grundläggande skäl till detta; den första är att konffilen kan ha tappats av misstag och nästa version kan komma att återställa den, varpå användaren inte vill tappa sina ändringar. Den andra är att för att göra det möjligt för paket att gå över från en dpkg-hanterad konffil till en fil som hanteras av paketets skript, vanligtvis genom ett verktyg som debconf eller ucf.

Det innebär att, om paketet menar att byta namn eller ta bort en konfigurationsfil, så måste det göra så explicit, och då kan dpkg-maintscript-helper användas för att implementera en elegant borttagning och flyttning av konffiler i paketscripten.

Om en konffil helt tas bort bör den tas bort från disk, såvida inte användaren har modifierat den. Om det finns lokala ändringar bör de bibehållas. Om paketuppgraderingen avbryts bör inte konffilen som just blev föråldras försvinna.

Allt detta implementeras genom att lägga in följande skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:


dpkg-maintscript-helper rm_conffile \
konffil tidigare-version paket -- "$@"

konffil är namnet på konffilen som skall tas bort.

Aktuell implementation: i preinst kontrolleras om konffilen ändrades och i så fall byts namnet på den till antingen konffil.dpkg-remove (om inte modifierad) eller till konffil.dpkg-backup (om modifierad). I postinst byts namnet på den sistnämnda filen till konffil.dpkg-bak och behålls som referens om den innehåller ändringar av användaren, medan den tidigare kommer att tas bort. Om paketuppgraderingen avbryts kommer postrm att ominstallera den ursprungliga konffilen. Vid borttagning kommer postrm även att ta bort .dpkg-bak-filen som behållits fram till dess.

Om en konffil flyttas från en plats till en annan måste du se till att du flyttar med eventuella ändringar gjorda av användaren. Detta kan först verka vara en enkel ändring av preinst-skriptet, men det kommer leda till att användaren ombeds att godkänna ändringar i konffilen för dpkg, även om denne inte är ansvarig för dem.

En elegant namnändring kan implementeras genom att lägga in följande skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:


dpkg-maintscript-helper mv_conffile \
gammalkonffil nykonffil tidigare-version paket -- "$@"

gammalkonffil och nykonffil är de gamla och nya namnen på konffilen vars namn skall bytas.

Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om konffilen har ändrats, om ja lämnas den kvar på plats, annars byts namnet på den till gammalkonffil.dpkg-remove. Vid konfigurering tar postinst bort gammalkonffil.dpkg-remove och byter namn på gammalkonffil till nykonffil om gammalkonffil fortfarande finns. Vid avbruten uppgradering eller installation byter postrm tillbaka namnet från gammalkonffil.dpkg-remove till gammalkonffil om så behövs.

Vid uppgradering av ett paket kommer dpkg inte att automatiskt byta ut en symbolisk länk mot en katalog, eller omvänt. Nedgraderingar stöds inte och sökvägen kommer lämnas som den var.

Byta en symbolisk länk mot en katalog

Om en symbolisk länk byts mot en riktig katalog måste du se till att den symboliska länken tas bort innan uppackningen. Detta kan först verka vara en enkel ändring av preinst-skriptet, men det kommer leda till vissa problem om den lokale administratören har justerat den symboliska länken, eller om paketet skall nedgraderas.

En elegant namnändring kan implementeras genom att lägga in följande skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:


dpkg-maintscript-helper symlink_to_dir \
sökväg gammalt-mål tidigare-version paket -- "$@"

sökväg är den absoluta sökvägen för den gamla symboliska länken (sökvägen kommer vara en katalog när installationen är färdig) och gammalt-mål är målet på den tidigare symboliska länken i sökväg. Den kan antingen vara absolut eller relativ till katalogen som innehåller sökväg.

Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om den symboliska länken finns och pekar på gammalt-mål, om inte lämnas den kvar, i annat fall byts namnet ut mot sökväg.dpkg-backup. Vid konfigurering tar postinst bort sökväg.dpkg-bakcup om sökväg.dpkg-backup fortfarande är en symbolisk länk. Vid avbruten uppgradering eller installation byter postrm tillbaka namnet från sökväg.dpkg-bakcup till sökväg om så behövs.

Byta en symbolisk länk mot en katalog

Om en riktig katalog byts mot en symbolisk länk måste du se till att katalogen tas bort innan uppackningen. Detta kan först verka vara en enkel ändring av preinst-skriptet, men det kommer leda till vissa problem om katalogen innehåller konffiler, sökvägar som ägs av andra paket, lokalt skapade sökvägar, eller om paketet skall nedgraderas.

Ett elegant byte kan implementeras genom att lägga in följande skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:


dpkg-maintscript-helper dir_to_symlink \
sökväg nytt-mål tidigare-version paket -- "$@"

sökväg är det absoluta namnet på den gamla katalogen (sökvägen kommer vara en symbolisk länk när installationen är färdig) och nytt-mål är målet på den nya symboliska länken i sökväg. Den kan antingen vara absolut eller relativ till katalogen som innehåller sökväg.

Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om katalogen finns, inte innehåller konffiler, sökvägar som ägs av andra paket, eller lokalt skapade sökvägar, om inte så kommer den lämnas kvar, annars byts namnet ut mot sökväg.dpkg-backup och en tom samlingsplatskatalog skapas i sökväg, markerad med en fil så att dpkg kan hålla ordning på den. Vid konfigurering slutför postinst växlingen om sökväg.dpkg-backup fortfarande är en katalog och sökväg är samlingsplatskatalogen; den tar bort märkningsfilen, flyttar nyligen skapade filer inuti samlingskatalogen till målet för den symboliska länken nytt-mål/, ersätter den nu tomma samlingskatalogen sökväg med en symbolisk länk till nytt-mål och tar bort sökväg.dpkg-backup. Vid avbruten uppgradering eller installation byter postrm tillbaka namnet från sökväg.dpkg-backup till sökväg om så behövs.

När ett paketeringshjälpprogram används, kontrollera att det har direkt integrering med dpkg-maintscript-helper, något som kan göra ditt liv enklare. Se till exempel dh_installdeb(1).

Givet att dpkg-maintscript-helper används i preinst så innebär detta villkorslöst att ett förhandsberoende ("pre-dependency") krävs för att försäkra att den nödvändiga versionen av dpkg redan har packats upp. Den version som krävs beror på vilket kommando som används, för rm_conffile och mv_conffile är det 1.15.7.2, för symlink_to_dir och dir_to_symlnk är det 1.17.14:


Pre-Depends: dpkg (>= 1.17.14)

Men i många fall är operationen som utförs av programmet inte kritiskt för paketet, och istället för att använda ett förhandsberoende kan vi anropa programmet endast om vi vet att det nödvändiga kommandot stöds av den nu installerade dpkg:


if dpkg-maintscript-helper supports kommando; then
dpkg-maintscript-helper kommando ...
fi

Kommandot supports returnerar 0 vid framgång, annars 1. Kommandot supports kontrollerar om miljövariablerna som sätts av dpkg och som krävs av skriptet är närvarande, och kommer anse det som ett fel om miljövariablerna inte är tillräckliga.

Sets the color mode (since dpkg 1.19.1). The currently accepted values are: auto (default), always and never.

dh_installdeb(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-24 1.19.8